ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις
πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον παρόντα
διαδικτυακό τόπο, τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τον
τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των
πληροφοριών που σας αφορούν καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την
προστασία των πληροφοριών αυτών. H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς.
H ιστοσελίδα της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΒΟΗΘΕΙΑ Ο.Ε.» (εφ’
εξής η «Οικοβοήθεια») με ηλεκτρονική διεύθυνση www.oikovoithia.gr (εφ’ εξής ή
η «Ιστοσελίδα») αποτελεί τον ενημερωτικό διαδικτυακό χώρο της Οικοβοήθεια. Η
Οικοβοήθεια ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
ενημερώνει εσάς ως πρόσωπο το οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν
(εφ’ εξής το «Υποκείμενο») ότι κατά την επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας, η
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου
2016 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφ’ εξής ο «GDPR»), καθώς
και των αποφάσεων, οδηγιών και κανονιστικών πράξεων της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Ιστοσελίδα
Η Ιστοσελίδα διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες
που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο ιδίως μέσω αναφοράς σε
αναγνωριστικό στοιχείο της ταυτότητας του, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα ανωτέρω
προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την
υλοποίηση της αιτούμενης από το Υποκείμενο ενέργειας.
Το Υποκείμενο εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και
ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί την Οικοβοήθεια για οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα ή
σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών
πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας είναι αποκλειστική ευθύνη
του Υποκειμένου.

2. Χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικους


Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α) του GDPR σε
συνδυασμό με το άρθρο 21 του Νόμου, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών
απαγορεύεται να γνωστοποιούν μέσω της Ιστοσελίδας προσωπικά τους δεδομένα,
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την
Ιστοσελίδα είναι η επικοινωνία της Οικοβοήθεια με το Υποκείμενο για την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει αποστείλει στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και μέσω της
φόρμας συνεργασίας. Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα συλλέγει δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα αναγκαία για τις βασικές λειτουργίες της, όπως την πλοήγηση και την
πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας (αναγκαία cookies). Όταν το
Υποκείμενο εισέρχεται στην Ιστοσελίδα, η Οικοβοήθεια μπορεί, κατόπιν ρητής
συγκατάθεσης του, να συλλέξει επίσης δεδομένα περιήγησης για σκοπούς
ανάλυσης (π.χ. παρακολούθηση επισκεψιμότητας), και για στατιστικούς σκοπούς
(Τύπος Browser, Λειτουργικό Σύστημα, Internet Protocol Addresses (IP)),
προκείμενου να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο το Υποκείμενο αλληλοεπιδρά
με την Ιστοσελίδα και να την βελτιώσει προς την αντίστοιχη κατεύθυνση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική cookies της Ιστοσελίδας.
Η Οικοβοήθεια συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και
μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο
για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι
κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει
των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε
ενημέρωση.

4. Χρόνος τήρησης των δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές
περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της
συλλογής και επεξεργασίας τους (βλ. παράγραφο υπ’ αριθμόν 3) και μόνο για όσο
χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την
επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε
περίπτωση, τα δεδομένα υγείας των πελατών τηρούνται για χρονικό διάστημα
είκοσι (20) ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ
της Οικοβοήθεια και του πελάτη, και διαγράφονται-καταστρέφονται με ασφαλή
τρόπο μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, εκτός εάν προβλέπεται η
συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία, όπως λ.χ. σε περίπτωση ανάκυψης αστικής φύσεως υποθέσεων ή διερεύνησης αξιόποινης πράξης,
περίπτωση φορολογικού ελέγχου κλπ.

5. Ασφάλεια των δεδομένων
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Οικοβοήθεια
διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Οικοβοήθεια λαμβάνει
όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων
και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια,
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης
επεξεργασίας.

6. Παραβιάσεις δεδομένων
Η Οικοβοήθεια δεσμεύεται ότι σε περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων της
θα ενημερώσει τα Υποκείμενα καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από την παραβίαση.

7. Αποδέκτες των δεδομένων
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η Οικοβοήθεια καθώς και οι
εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της. Η Οικοβοήθεια εγγυάται ότι δεν
θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή διάθεση των προσωπικών δεδομένων του
Υποκειμένου σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το
δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η
νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή
απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση
άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να
υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.

8. Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Οικοβοήθεια
Η Οικοβοήθεια χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών (λογιστή, πάροχο web
hosting και δικηγόρο) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των
δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών
πληροφοριών. Όταν η Οικοβοήθεια κάνει χρήση μιας εξωτερικής εταιρίας ή
συνεργάτη, χρησιμοποιεί συμβατικές δεσμεύσεις και άλλα κατάλληλα μέσα για να
εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου χρησιμοποιούνται με
τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική.

9. Χρήση Cookies
Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies αναγκαία για τις βασικές λειτουργίες της.
Περαιτέρω, μπορεί να χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να αναλύσει την συμπεριφορά των επισκεπτών, να παρακολουθήσει τις προτιμήσεις, και να
συγκεντρώσει πληροφορίες για το Υποκείμενο. Χρησιμοποιεί cookies για τη
διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και για την παροχή εξατομικευμένων
ιστοσελίδων, ώστε η Ιστοσελίδα να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα
ενδιαφέροντά του κάθε Υποκειμένου. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις
ενέργειες και τις προτιμήσεις του Υποκειμένου (όπως προτιμήσεις απεικόνισης,
γλώσσα κλπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε το Υποκείμενο να μην
χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεται
την Ιστοσελίδα, εκτός εάν το επιθυμεί.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που συλλέγει η Ιστοσελίδα, δείτε
την Πολιτική Cookies.

10. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων
Οποιαδήποτε διασύνδεση της Ιστοσελίδας μέσω ειδικών συνδέσμων (links,
hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν
συνεπάγεται την εκ μέρους της ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική
που ακολουθείται στην Ιστοσελίδα σχετικά με την προστασία και διαχείριση των
προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να
ενημερώνεται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων του από τους
ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

11. Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής
Σύμφωνα με τον GDPR (άρθρα 15-18, 20-21 GDPR) το Υποκείμενο έχει δικαίωμα
πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας,
φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να
ασκηθούν μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου
Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) της Οικοβοήθεια
dpo@oikovoithia.gr από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της
οποίας υποβλήθηκε το αρχικό e-mail, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του
Υποκειμένου.

12. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Στην περίπτωση που το Υποκείμενο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η
προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα κάτωθι στοιχεία:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
www.dpa.gr
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο 210 6475628
E-mail: complaints@dpa.gr

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, το Υποκείμενο
πρέπει τακτικά να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχει
για τυχόν αλλαγές.

small_c_popup.png

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε πώς έχουμε βοηθήσει 3.000+ ασθενείς στον χώρο τους